Regulamin korzystania ze stadionu Miejskiego w Sieradzu

Załącznik do uchwały nr XVII/126/2016 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 19 stycznia 2016 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STADIONU MIEJSKIEGO W SIERADZU

 

§ 1.

Regulamin korzystania ze Stadionu Miejskiego w Sieradzu, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z boisk, urządzeń i pomieszczeń Stadionu Miejskiego w Sieradzu, położonego w Sieradzu, ul. Sportowa 1, zwanego dalej „Stadionem” i obowiązuje na całym jego terenie.

§ 2.

 1. Stadion stanowi własność komunalną gminy miasto Sieradz.
 2. Administratorem Stadionu zwanym dalej „Administratorem” jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu.
 3. Stadion służy celom upowszechniania kultury fizycznej w zakresie dyscyplin sportowych, do których jest przygotowany i wyposażony, poprzez przeprowadzanie zawodów lub imprez sportowych i rekreacyjnych, treningów, uroczystości miejskich, itp.

§ 3.

 1. Stadion jest dostępny codziennie od godziny 8:00 do godziny 22:00 z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Korzystanie ze Stadionu odbywa się w terminach ustalonych z Administratorem.

 3. Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży mogą korzystać ze Stadionu wyłącznie pod opieką nauczyciela, instruktora lub trenera, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę.

§ 4.

 1. Osoby korzystające ze Stadionu zobowiązuje się do:

 • utrzymania czystości na terenie Stadionu;

 • zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie;

 • używania urządzeń, wyposażenia i sprzętu sportowego znajdującego się na Stadionie zgodnie z jego prze- znaczeniem;

 • przestrzegania przepisów bhp, ppoż., ewakuacyjnych i porządkowych;

 • porządkowania sprzętu sportowego po zakończeniu korzystania ze Stadionu

§ 5.

 1. Organizator imprezy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczestników imprezy oraz właściwą organizację, porządek i dyscyplinę podczas trwania imprezy. Do obowiązków organizatora imprezy należy w szczególności:

 • korzystanie ze Stadionu w czasie i zakresie uzgodnionym z Administratorem;
 • respektowanie postanowień Regulaminu oraz zapewnienie ładu i porządku przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy;
 • sprawdzenie stanu technicznego urządzeń i sprzętu, z którego będzie korzystał;
 • niedopuszczenie do uczestnictwa w imprezie osób zamierzających wnieść na teren Stadionu przedmioty wymienione w § 7 ust. 1;
 • usuwanie z terenu Stadionu osób nie stosujących się do postanowień Regulaminu, stwarzających zagroże- nie dla porządku na Stadionie oraz dla zdrowia i życia uczestników imprezy;
 • niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia uczestników imprezy lub zapobieżenie niszczeniu mienia;
 • pokrycie wszelkich kosztów związanych z uszkodzeniem mienia powstałych w czasie trwania imprezy lub w związku z imprezą;

2. O wszystkich uszkodzeniach wyposażenia i urządzeń Stadionu oraz zaistniałych zagrożeniach należy niezwłocznie powiadomić Administratora.

PDFRegulamin Stadionu Miejskiego (276,00KB)