Regulamin korzystania z basenów

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/379/2018 Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia 19 lipca 2018 r. z późn. zmianami

 

Regulamin korzystania z basenu letniego

 

 1. Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin określa zasady i tryb korzystania z obiektów basenu letniego napowietrznego zlokalizo- wanego na działkach 3 i 48, obręb 2, położonego w miejscowości Sieradz przy ul. Portowej, zwanego dalej basenem, składającego się z:

 1. basenu dla dzieci o powierzchni 88,62 m2 i głębokości do 60 cm, przeznaczonego maksymalnie dla 15 osób (dzieci wraz z opiekunami),
 2. basenu dla dorosłych o powierzchni 203,7 m2 i głębokości 1,20 m, przeznaczonego maksymalnie dla 30 osób,
 3. strefy relaksu, w skład której wchodzi: piaskownica, strefa odpoczynku,
 4. pomieszczeń technicznych, zewnętrznych szatni i szafek.

Każdy z powyżej wymienionych obiektów stanowi integralną część basenu letniego i w każdym z tych   miejsc obowiązują zasady poniższego regulaminu.

 1. Basen jest czynny codziennie w sezonie letnim od godz. 11:00 do 19:00.
 2. Zastrzega się możliwość zamknięcia basenu letniego ze względu na warunki atmosferyczne.
 3. Każda osoba korzystająca z basenu zobowiązana jest do zapoznania się z przepisami regulaminu          obowiązującego na jego terenie i podporządkowania się jego postanowieniom.

II.Wstęp na teren basenu letniego

§ 2. 1. Wstęp na basen letni jest płatny. Płatność zorganizowana jest za pomocą systemu biletowo-

czasowego zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 1. Ceny biletów wstępu na basen ustala zarządzeniem Prezydent Miasta Sieradza.

3. Obowiązującycennikbędziedostępnynatereniebasenuoraznastronieinternetowej

zarządzającego.

      4. Na basenie obowiązuje czysty strój kąpielowy:

 1. dla kobiet jednoczęściowy lub dwuczęściowy,
 2. dla mężczyzn kąpielówki.

5. Strój kąpielowy powinien spełniać wymogi higieniczne oraz estetyczne, nie może posiadać zamków

błyskawicznych, wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystających lub innych osób, jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia basenu.

 1. Dzieci do lat 3 korzystające z basenu muszą posiadać na sobie jednorazowe pieluchomajtki przeznaczone  

do kąpieli.

 1. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie basenu oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób

pełnoletnich. Osoby te powinny znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie dzieci, tak aby móc udzielić im natychmiastowej pomocy.

 1. Zabrania się pozostawiania bez nadzoru dzieci nieumiejących pływać, niezależnie od wieku.
 

 

 

 1. Osoby niepełnosprawne, wymagające opieki, mogą przebywać na basenie tylko wraz z opiekunem znaj- dującym się w bezpośrednim sąsiedztwie, tak aby w każdej chwili mógł udzielić pomocy.
 2. Warunki korzystania z basenu przez grupy zorganizowane określa załącznik do niniejszego regulaminu.

a.Zakazy

§ 3. 1. Zakazuje się wstępu na teren basenu osobom:

 1. których stan higieniczny odbiega od ogólnie przyjętych norm,
 2. chorym, których stan zdrowia stanowi zagrożenie dla nich samych lub dla osób trzecich, w szczególności z nieżytem górnych dróg oddechowych i chorobami serca, ze zmianami skórnymi lub ranami wskazują- cymi na możliwość zakażenia wody oraz osobom z chorobami zakaźnymi,
 3. których stan zdrowia uniemożliwia korzystanie z tego typu obiektów,
 4. znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Osobie znajdującej się na terenie basenu zabrania się:

 1. wchodzenia do wody osobom, które nie potrafią pływać, chyba że przebywają z opiekunem lub trenerem;
 2. wnoszenia na teren basenu napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających,
 3. wnoszenia i używania przedmiotów szklanych, niebezpiecznych i o ostrych krawędziach;
 4. spożywania w wodzie artykułów spożywczych i życia gumy;
 5. wprowadzania zwierząt na teren basenu,
 6. wprowadzania rowerów i innych pojazdów,
 7. biegania na terenie basenu, w szczególności wokół obiektów,
 8. wpychania do wody i zatapiania innych osób,
 9. skoków do wody,
 10. powodowania sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla siebie i innych osób,
 11.  wchodzenia do wody bez wcześniejszego natrysku i dezynfekcji nóg,
 12. pływania w okularach innych niż pływackie lub do nurkowania, biżuterii i zegarkach,
 13. kąpieli bez stroju kąpielowego i innych form nieobyczajnego zachowania się,
 14. załatwiania potrzeb fizjologicznych i mycia w basenie,
 15. przebywania na terenie basenu po jego zamknięciu.

b.Bezpieczeństwo

§ 4. 1. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie basenu są zobowiązane stosować się do zaleceń

ratowników wodnych pełniących służbę na basenie.

 1. O wszystkich wypadkach i sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu użytkowników oraz

nieprawidłowej pracyurządzeńnależybezwzględniepowiadomićratowników lub personelobiektu.

 1. Dozorem ratowników objęty jest basen dla dorosłych i basen dla dzieci.
 2. Strefy basenu i atrakcje wodne wyłączone czasowo z eksploatacji oznakowane są poprzez odgrodzenie                   taśmą sygnalizacyjną i korzystanie z nich jest w tym czasie zabronione.

 

 

 

 

 1. W razie skaleczenia lub doznania innego urazu, po pierwszą pomoc należy zgłosić się do ratowników, a w razie poważniejszych urazów należy niezwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe lub zgłosić potrzebę jego wezwania.
 2. W przypadku złej pogody (np. burza, silny wiatr), osoby przebywające na terenie basenu, ze względu na swoje bezpieczeństwo, mają obowiązek opuścić ten teren.

c.Przepisy porządkowe

§ 5. 1. Osoby przebywające na terenie basenu zobowiązane są do zachowania porządku, poszanowania prawa do wypoczynku i spokoju innych osób.

 1. Wszelka działalność zarobkowa na basenie - w tym między innymi udzielanie prywatnej nauki pływania, imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy zespołowe, są możliwe wyłącznie za wiedzą i zgodą zarządzającego basenem.

d.Skargi i wnioski

§ 6. Skargi i wnioski dotyczące działania basenu można składać do zarządzającego basenem.

e.Zasady odpowiedzialności

§ 7. 1. Za egzekwowanie przestrzegania regulaminu odpowiada zarządzający basenem oraz ratownicy.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

f.Postanowienia końcowe

§ 8. Niezapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego bezwzględnego sto- sowania

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

 

Zasady korzystania z basenu dla grup zorganizowanych

 

§ 1. 1. Grupy zorganizowane mogą korzystać z basenu pod warunkiem zapewnienia opieki i nadzoru przez upoważnionych do tego instruktorów i opiekunów grup.

 1. Grupa zorganizowana przebywająca na basenie nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jednego instruktora lub opiekuna.
 2. Liczba opiekunów dla grupy osób niepełnosprawnych zależna jest od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.
 3. Opiekunowie i instruktorzy grup upoważnieni są do bezpłatnego wejścia na teren basenu. Przed wej- ściem na teren basenu zobowiązani są do zgłoszenia grupy i dopełnienia formalności.
 4. W czasie pobytu na terenie basenu opiekunowie i instruktorzy grup zobowiązani są do stosowania się do zasad korzystania z basenu wynikających z jego regulaminu oraz do zapewnienia przestrzegania tych zasad przez osoby wchodzące w skład grupy zorganizowanej.
 5. Do obowiązków instruktorów/opiekunów grup należy w szczególności:
 1. sprawdzanie stanu liczebnego grupy przed i po każdych zajęciach;
 2. przeprowadzenie grup do miejsca oczekiwania na wejście do szatni;
 3. wykonanie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym i pobraniem pasków, kluczy do sza- fek dla członków grupy;
 4. pouczenie podopiecznych o sposobie korzystania z pasków, kluczy i szafek;
 5. przypomnienie grupie o możliwości lub konieczności skorzystania z sanitariatów i toalet;
 6. przypomnienie o konieczności umycia ciała przed wejściem na basen;
 7. zgłoszenie ratownikowi obecności grupy basenowej;
 8. kontrola zachowania grupy podczas pobytu na basenie;
 9. utrzymanie dyscypliny w grupie oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia obiektów;
 10. po upływie wyznaczonego na zajęcia w basenie czasu, zarządzenie zbiórki i wyprowadzenie grupy z basenu;
 11. dopilnowanie opróżnienia szafek oraz zabranie przez uczestników wszystkich rzeczy osobistych;
 12. zebranie od wszystkich uczestników grupy pasków z kluczami do szafek odzieżowych i rozliczenie się z nich;
 13. wyprowadzenie grupy z basenu.
 1. Grupa ma obowiązek podporządkowania się poleceniom instruktora prowadzącego zajęcia, opiekuna, ra- townika.
 2. W uzasadnionych przypadkach, wynikających w szczególności ze względów bezpieczeństwa zarządzają- cemu basenem przysługuje prawo do odmowy wpuszczenia na basen grupy zorganizowanej.

PDFRegulamin Basenów (229,22KB)