Regulamin korzystania z parku linowego

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU LINOWEGO W SIERADZU

§ 1. Regulamin korzystania z parku linowego w Sieradzu zwany dalej „Regulaminem” określa zasady

korzystania z infrastruktury urządzeń i sprzętu asekuracyjnego wchodzących w skład parku linowego położonego w Sieradzu w parku im. Adama Mickiewicza i obowiązuje na całym jego terenie.

§ 2. Park linowy stanowi własność komunalną gminy Miasto Sieradz.

§ 3. Administratorem parku linowego zwany dalej „Administratorem” jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu.

§ 4. Korzystanie z parku linowego odbywa się w terminach ustalonych z Administratorem.

§ 5. Wchodząc na przeszkody parku linowego należy mieć świadomość, że jak przy każdej innej rekreacyjnie uprawianej dyscyplinie sportu, istnieje ryzyko doznania urazu. Niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa ujętych w niniejszym Regulaminie może być przyczyną poważnych wypadków.

§ 6. Każda osoba korzystająca z parku linowego zobowiązana jest do:

1) zapoznania się z przepisami Regulaminu obowiązującego na jego terenie i podporządkowania się jego postanowieniom;

2) przejścia szkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w parku linowym;

3) złożenia oświadczeń zgodnie z załącznikami 1-3 do niniejszego regulaminu.

§ 7. Osoby niepełnoletnie winny posiadać pisemną zgodę rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych na korzystanie z atrakcji parku linowego.

§ 8. Wstęp na park linowy jest płatny. Płatność zorganizowana jest za pomocą systemu biletowego zgodnie z obowiązującym cennikiem.

§ 9. 1. W skład parku linowego wchodzą dwie trasy: wysoka (z asekuracją własną) i mała (z asekuracją ciągłą).

2. Z trasy wysokiej (z asekuracją własną) mogą korzystać osoby mierzące nie mniej niż 160 cm, które mają ukończone 15 lat.

3. Z trasy małej (z asekuracją ciągłą) mogą korzystać dzieci i młodzież mierzące nie mniej niż 120 cm,

które mają ukończone 7 lat.

4. Korzystanie przez osoby o wzroście ponad 160 cm z trasy małej jest możliwe, ale należy wiedzieć

o wynikających zagrożeniach. Asekuracja na takiej trasie jest na wysokości przystosowanej dla dzieci. Zapewnia zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości, lecz osoby o wzroście ponad 160 cm w momencie odpadnięcia mogą uderzyć się o elementy przeszkody.

5. Wiek osób korzystających z parku linowego weryfikowany jest na podstawie dokumentu ze zdjęciem, wskazującego nadto datę urodzin lub nr PESEL.

§ 10. Zakazuje się wstępu na park linowy osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych

środków odurzających oraz osobom, których stan zdrowia uniemożliwia korzystanie z tego typu atrakcji.

§ 11. Osobom przebywającym na terenie parku linowego zabrania się powodowania sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla siebie i innych osób.

§ 12. 1. Wszystkie osoby korzystające z parku linowego są zobowiązane stosować się do zaleceń

pracowników parku linowego.

2. Osoby korzystające z parku linowego mają obowiązek pobrać od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości (uprząż z lonżami, karabinki, bloczek zjazdowy oraz kask).

3. Sprzęt asekuracyjny zakładany może być tylko przez instruktora lub pod jego kontrolą.

4. Po założeniu sprzętu asekuracyjnego obowiązuje zakaz dokonywania jakichkolwiek zmian przy nim.

5. Każda osoba korzystająca z parku linowego ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć biżuterię, okulary, telefon komórkowy oraz inne przedmioty, aby nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia lub życia właściciela lub pozostałych korzystających.

6. Osoby noszące długie włosy mają obowiązek schować je pod kaskiem, aby nie wkręciły się w bloczki i inne elementy parku linowego.

7. Osoby korzystające z parku linowego powinny posiadać odpowiedni strój i obuwie, które nie będą utrudniać pokonywania przeszkód (decyduje o tym instruktor parku linowego).

§ 13. W czasie korzystania z parku linowego należy stosować się do poniższych zasad:

1) jeśli na asekuracyjnej linie stalowej obok podstawowego czerwonego oznaczenia występuje też oznaczenie niebieskie oznacza to, że należy tam wpiąć bloczek oznaczony właśnie takim kolorem. Należy wtedy najpierw wpiąć bloczek w linę, kontrolując czy lonża nie jest skręcona, dopiero potem kolejno przepiąć karabinki z lonży asekuracyjnej tak, aby karabinki zostały zawieszone na bloczku zjazdowym lub zawiesić hak asekuracji ciągłej na bloczku zjazdowym;

2) podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się tylko lonży;

3) chwytanie w czasie zjazdu stalowej liny jest zabronione;

4) jedyną dopuszczalną pozycją zjazdu jest pozycja „siedząca”;

5) podczas dojeżdżania do podestu należy unieść nogi i lekko je zgiąć w kolanach tak, aby zamortyzować ewentualne uderzenie o materac. W momencie zatrzymania należy się chwycić ręką dodatkowej liny lub pętli, aby nie odjechać od podestu. Nie wolno chwytać liny za bloczkiem, aby powracający bloczek nie najechał na rękę;

6) zabrania się w ostatniej fazie zjazdu wyciągania rąk w kierunku materaca;

7) w przypadku niezatrzymania się na podeście i zjechania należy zaczekać aż do zatrzymania się, a następnie chwytając liny nośnej dociągnąć do podestu ustawiając się głową w kierunku jazdy;

8) po przejechaniu na linie przy asekuracji własnej należy zachować następującą kolejność przepinania sprzętu asekuracyjnego: najpierw wypinamy jeden karabinek i wpinamy go do pętli oplecionej wokół drzewa, następnie wypinamy bloczek i wpinamy go do ucha u boku uprzęży, jako ostatni wypinamy karabinek będący jeszcze na stalowej linie zjazdowej i wpinamy go do pętli asekuracyjnej;

9) podczas przechodzenia przez park linowy wskazany jest spokój, nie można skakać po przeszkodach i huśtać się na atrakcjach do tego nieprzeznaczonych;

10) na pojedynczej przeszkodzie może znajdować się tylko jedna osoba;

11) na podeście mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby;

12) osoby nieupoważnione nie mogą znajdować się bezpośrednio pod trasami parku i w pobliżu zjazdów;

13) w przypadku utraty sił, rezygnacji lub innych przyczyn uniemożliwiających zakończenie trasy należy wezwać obsługę parku linowego. Osoba korzystająca zostanie sprawnie sprowadzona na ziemię.

§ 14. Podstawowa zasada bezpiecznego przebywania na urządzeniach parku linowego wyposażonego

w asekurację własną polega na samodzielnym wpinaniu się do lin asekuracyjnych. Jeśli ktoś z jakichkolwiek powodów nie będzie w stanie wykonywać tej czynności nie powinien bez opieki wchodzić na urządzenia parku linowego przy czym:

1) karabinki lonży asekuracyjnych należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony.

2) po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie zamknięty.

3) przemieszczając się na kolejne przeszkody należy przepiąć pojedynczo najpierw pierwszy, potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej. Niedopuszczalną sytuacją jest wypięcie jednocześnie obydwu karabinków;

4) punkty wpięć oznaczone są kolorem czerwonym;

5) osoby wyposażone w sprzęt asekuracyjny z karabinkami (asekuracja własna), mogą za zgodą instruktora korzystać z tras wyposażonych w asekurację ciągłą.

§ 15. W razie pokonywania przeszkód pionowych takich jak wejście po ściance wspinaczkowej, pochylni, drabinie, siatce itp. należy:

1) w przypadku asekuracji ze stalowych pętli:

a) stosować zasady przepinania ujęte wyżej;

b) karabinki lonży przepinamy tak często, aby nie znalazły się poniżej punktu mocowania do uprzęży (wysokość pasa);

2) w przypadku asekuracji przy pomocy przyrządu samohamownego:

a) za pomocą linki pomocniczej ściągnąć na dół karabinek urządzenia samohamownego;

b) prawidłowe wpięcie w linkę asekuracyjną polega na wpięciu karabinka urządzenia samohamownego do punktu centralnego uprzęży. Przynajmniej jeden karabinek lonży należy wpiąć w oczko nad karabinkiem urządzenia samohamownego;

c) po wspięciu się na platformę należy najpierw wpiąć karabinki lonży w liny stalowe, punkty wpięć oznaczone są kolorem czerwonym, a następnie wypiąć karabinek urządzenia samohamownego;

d) jeżeli z jakiś przyczyn chcemy zrezygnować z dalszej wspinaczki należy albo zejść na dół (urządzenie działa poprawnie w dwie strony), albo zawisnąć na lince i wezwać obsługę;

e) urządzenia samohamowne są przystosowane do obciążenia maksymalnego 140 kg. Osoby cięższe nie mogą korzystać z urządzeń samohamownych.

§ 16. Korzystanie z trasy z asekuracją ciągłą oznacza brak możliwości samodzielnego wypięcia się z liny asekuracyjnej i w związku z tym należy przestrzegać następujących zasad:

1) na początku trasy wpięcie haka asekuracji ciągłej Vert Voltige powinno odbyć się pod nadzorem instruktora parku linowego;

2) jeśli wejście na trasę jest przeszkodą pionową należy przekładać hak przez mocowania liny tak często, aby znajdował się zawsze powyżej pasa;

3) osoby wyposażone w sprzęt asekuracji ciągłej z hakiem nie mogą korzystać z tras z asekuracją własną.

§ 17. Osoby przebywające na terenie parku linowego mają obowiązek zachowania porządku, poszanowania prawa do wypoczynku i innych osób oraz stosować się do poleceń instruktorów.

§ 18. Osoby znajdujące się na terenie parku linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.

§ 19. Osoby znajdujące się na terenie parku linowego nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi parku.

§ 20. Wszelkie wypadki i kontuzje należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom parku linowego.

 

Niniejszy regulamin stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/194/2020

Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 22 lipca 2020 r.

PDFRegulamin Parku Linowego (206,13KB)