Regulamin korzystania z wolnostojącej ścianki wspinaczkowej

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WOLNOSTOJĄCEJ ŚCIANY WSPINACZKOWEJ W SIERADZU

 

§ 1. Regulamin korzystania z wolnostojącej ściany wspinaczkowej w Sieradzu zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z infrastruktury i sprzętu asekuracyjnego wchodzących w skład wolnostojącej ściany wspinaczkowej usytuowanej w Sieradzu w parku im. Adama Mickiewicza.

§ 2. Wolnostojąca ściana wspinaczkowa stanowi własność komunalną gminy Miasto Sieradz.

§ 3. Administratorem wolnostojącej ściany wspinaczkowej zwanym dalej „Administratorem” jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu.

§ 4. Korzystanie z wolnostojącej ściany wspinaczkowej odbywa się w terminach ustalonych z Administratorem.

§ 5. Każda osoba korzystająca z wolnostojącej ściany wspinaczkowej zobowiązana jest do zapoznania się z przepisami Regulaminu obowiązującego na jej terenie i podporządkowania się jego postanowieniom, odbycia szkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących na wolnostojącej ścianie wspinaczkowej oraz złożenia oświadczeń stanowiących załączniki nr 1-3 do niniejszego Regulaminu.

§ 6. Wspinaczka uprawiana nieprawidłowo, bez zachowania zasad bezpiecznej asekuracji i obowiązujących w miejscu wspinania zasad porządkowych, może doprowadzić do nieszczęśliwego wypadku groźnego dla zdrowia, a nawet życia wspinacza i/lub osób przebywających w pobliżu.

§ 7. Osoby niepełnoletnie powinny posiadać pisemną zgodę rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych na skorzystanie z wolnostojącej ściany wspinaczkowej.

§ 8. Wstęp na wolnostojącą ścianę wspinaczkową jest płatny. Płatność zorganizowana jest za pomocą systemu biletowego zgodnie z obowiązującym cennikiem.

§ 9. Wolnostojąca ściana wspinaczkowa składa się z czterech tras: trudna, normalna, średnia i łatwa.

§ 10. 1. Z wolnostojącej ściany wspinaczkowej mogą korzystać osoby, które ukończyły 10 lat.

2. Wiek osób korzystających ze ściany wspinaczkowej weryfikowany jest na podstawie dokumentu ze

zdjęciem oraz wskazującym datę urodzin lub numer PESEL takich osób.

§ 11. Zakazuje się wstępu na wolnostojącą ścianę wspinaczkową osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz osobom których stan zdrowia uniemożliwia korzystanie z tego typu atrakcji.

§ 12. 1. Osobom przebywającym w obrębie wolnostojącej ściany wspinaczkowej zabrania się:

1) pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów pod ścianą wspinaczkową mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla użytkowników ściany;

2) przebywania bezpośrednio pod ścianą wspinaczkową w momencie, gdy ktoś się po niej wspina;

3) chwytania podczas wspinania urządzeń nie będących chwytami wspinaczkowymi;

4) wspinania się bez przywiązanej liny do uprzęży;

5) używania sprzętu bez atestu CE lub UIAA bądź niesprawnego, uszkodzonego, nadmiernie zużytego;

6) samowolnego odkręcania i dokręcania chwytów wspinaczkowych;

7) przebywania pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;

8) samowolnego korzystania z obiektu, kiedy nie sprawuje nad nim opieki operator ściany wspinaczkowej;

9) powodowania sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla siebie i innych osób.

2. Zawsze przed rozpoczęciem wspinaczki należy sprawdzić węzeł.

3. Dzieci do lat 18 muszą przebywać pod opieką rodziców, prawnych opiekunów lub opiekunów

faktycznych, którzy zobowiązani są poddać się przeszkoleniu przeprowadzonemu przez pracownika, tak aby mogły sprawować opiekę nad dzieckiem.

§ 13. 1. Wszystkie osoby korzystające ze ściany wspinaczkowej są zobowiązane stosować się do zaleceń instruktora.

2. Osoby korzystające ze ściany wspinaczkowej mają obowiązek pobrać od instruktora sprzęt

zabezpieczający przed upadkiem z wysokości.

3. Sprzęt asekuracyjny zakładany może być tylko przez instruktora lub pod jego kontrolą.

4. Po założeniu sprzętu asekuracyjnego obowiązuje zakaz dokonywania jakichkolwiek zmian przy nim.

5. Każda osoba korzystająca z wolnostojącej ściany wspinaczkowej ma obowiązek odpowiednio

zabezpieczyć biżuterię, okulary, telefon komórkowy oraz inne przedmioty, aby nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia lub życia właściciela lub pozostałych korzystających.

6. Osoby korzystające z wolnostojącej ściany wspinaczkowej powinny posiadać odpowiedni strój i obuwie, które nie będą utrudniać poruszania się po ścianie wspinaczkowej.

§ 14. Osoby przebywające na terenie wolnostojącej ściany wspinaczkowej mają obowiązek zachowania porządku, poszanowania prawa do wypoczynku i innych osób.

 

Niniejszy regulamin stanowi załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/194/2020

Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 22 lipca 2020 r.

PDFRegulamin Ścianki Wspinaczkowej (199,05KB)