Zasady korzystania z kortów tenisowych

Zasady korzystania z  kortów tenisowych położonych na terenie 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przy ul. Sportowej 1.

 

Postanowienia ogólne

1. Zarządcą kortów tenisowych jest jednostka organizacyjna Gminy Miasta Sieradz  - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu.

2. Korty tenisowe są czynne w godzinach od 8.00 do 21.00, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem oraz w oparciu o złożone zamówienia i dokonane rezerwacje.

3. Użytkownikami kortów tenisowych mogą być wyłącznie osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które zaakceptowały postanowienia niniejszych zasad oraz zobowiązały się do ich stosowania. Mieszkańcy miasta Sieradza oraz placówki oświatowe i kluby sportowe z terenu Sieradza legitymują się pierwszeństwem w zakresie korzystania z kortów tenisowych.

Rezerwacje kortów tenisowych

4. Rezerwacji kortów tenisowych można dokonać osobiście na terenie obiektu bądź telefonicznie pod numerem telefonu: 601 559 152

5. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż na 2 godzin przed ustalonym terminem korzystania z kortów tenisowych.

6. Za rezerwacje niewykorzystane lub nieodwołane będzie pobierana opłata jak za grę.

7. Zarządca uprawniony jest do wynajęcia kortów tenisowych innej osobie, jeśli Użytkownik nie stawi się na korcie tenisowym w ciągu 15 minut, licząc od początku terminu rezerwacji oraz nie powiadomi obsługi o możliwym spóźnieniu.

8. Osoby nie regulujące zobowiązań finansowych za zarezerwowane godziny nie mogą korzystać z kortów tenisowych oraz dokonywać kolejnych rezerwacji.

9. Zarządca obiektu lub osoby obsługujące korty legitymują się uprawnieniami do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność taka uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów lub okolicznościami, za które Zarządca nie ponosi odpowiedzialności. Ponadto, Zarządca zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji turniejów tenisowych i imprez sportowych, a także w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych. Za dokonane rezerwacje, a odwołane przez Zarządcę, nie są pobierane opłaty.

Opłaty za korzystanie z kortów

10. Wysokość opłat za korzystanie z kortów tenisowych ustala Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu w formie komunikatu na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Sieradza (załącznik do zarządzenia Nr 230/2019 z dnia 04.10.2019 r. ). Obowiązujący cennik stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

11. Opłaty należy uiścić w całości przed wejściem na kort tenisowy. Potwierdzenie wniesienia opłaty, warunkuje korzystanie z kortu tenisowego, szatni, natrysków, toalety.

12. Opłata za godzinę korzystania z kortu tenisowego obejmuje: wejście na kort, efektywny czas gry,

wyszczotkowanie kortu przez Użytkownika po skończonej grze, zejście z kortu.

13. W przypadku znacznego pogorszenia się warunków atmosferycznych (uniemożliwiających grę) po wejściu na kort tenisowy:

a) Użytkownik będzie zobowiązany do zapłacenia opłaty za pełną godzinę, jeżeli będzie korzystać z kortu

przez co najmniej 30 minut.

b) Zarządca zwróci Użytkownikowi uiszczoną opłatę za pełną godzinę, jeżeli korzystanie z kortu trwać będzie krócej niż 30 minut lub przeniesie możliwość korzystania z kortu na inny dogodny termin, po wcześniejszym ustaleniu tego faktu.

Bilety / karnety - dla prowadzących zajęcia zorganizowane, treningi indywidualne i grupowe.

14. Organizowanie na kortach tenisowych płatnych lekcji, instruktażu, treningów etc. może nastąpić wyłącznie za zgodą Dyrektora MOSiR w Sieradzu. Użytkownik prowadzący działalność w tym przedmiocie, zobowiązany jest do kupna biletu albo karnetu lub do korzystania z kortów na zasadzie podpisanej corocznie umowy użyczenia obiektów sportowych (dotyczy klubów sportowych zarejestrowanych na terenie miasta Sieradza).

15. Użytkownik, który dysponuje biletem / karnetem organizuje zajęcia na własny rachunek oraz na własną odpowiedzialność. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach oraz zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie opieki medycznej podczas zajęć. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom w toku prowadzonych zajęć.

Zasady korzystania z kortu tenisowego

16. Decyzję o dopuszczeniu kortu do gry podejmuje każdorazowo obsługa kortów tenisowych.

17. Użytkownicy kortów tenisowych zobligowani są do:

a) Gry w kompletnym i estetycznym stroju sportowym oraz w obuwiu o rzeźbie podeszwy przystosowanej dla kortu tenisowego o nawierzchni ziemnej, weryfikuje to każdorazowo obsługa kortów.

b) Stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych obsługi obiektu.

c) Przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, sanitarnych oraz wszystkich przepisów porządkowych i organizacyjnych obowiązujących na terenie obiektu.

d) Zachowania czystości i porządku.

e) Zachowania się w taki sposób aby nie zakłócać gry osobom korzystającym z kortów sąsiednich.

f) Szczotkowania lub siatkowania kortu po zakończeniu gry.

18. Użytkownikom kortów tenisowych zabrania się:

a) Niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektów.

b) Spożywania na terenie obiektu napojów alkoholowych, zażywania narkotyków lub wszelkich substancji odurzających lub psychotropowych w tym palenia tytoniu.

c) Przebywania na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków, substancji odurzających lub psychotropowych.

d) Wnoszenia i posiadania na terenie obiektu broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, przedmiotów niebezpiecznych, napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających lub psychotropowych.

e) Wchodzenia i przebywania na terenie obiektu ze zwierzętami, za wyjątkiem osób niewidomych używających psów jako przewodników.

f) Używania wulgaryzmów oraz słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

Postanowienia dodatkowe

19. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób dorosłych, w tym trenerów lub instruktorów prowadzących zajęcia.

20. Prowadzenie na terenie obiektu działalności usługowej, handlowej, gastronomicznej uwarunkowane jest uzyskaniem zgody Dyrektora MOSiR w Sieradzu.

21. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren obiektu, a ponadto nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Użytkowników.

22. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę - zaistniałe w toku korzystania przez Użytkowników z kortów tenisowych, a w szczególności spowodowane nie przestrzeganiem postanowień niniejszych zasad oraz obowiązujących na terenie obiektu przepisów.

23. Użytkownicy kortów tenisowych odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem.

24. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu zastrzega sobie prawo do jednostronnego unieważnienia biletów i karnetów uprawniających do korzystania z kortów tenisowych.

Postanowienia końcowe

25. Osoby nie przestrzegające postanowień powyższych zapisów oraz obowiązujących na terenie obiektu przepisów, zostaną wyproszone z obiektu bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat za korzystanie z kortów tenisowych.

26. Skargi i wnioski można składać obsłudze obiektu, pracownikom działu sportu lub bezpośrednio Dyrektorowi MOSiR w Sieradzu.

27. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszych zasad i postanowień będą rozpatrywane i rozstrzygane przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu.

PDFZasady korzystania z kortów (286,25KB)